Нова дума

Промяна при помощите, изплащани от SEPE

zoom Промяна при помощите, изплащани от SEPE

18 юни 2024

Реформата на помощите за безработица, публикувана в Кралски указ-закон 2/2024 от 21 май 2024 г., предвижда увеличение на дела на размера на тази помощ. Промяната включва възможността за съвместяване на заетост с получаване както на субсидиите за безработица, така и на обезщетението на база осигурителни вноски (paro), изплащани от Държавната служба по заетостта на Испания (SEPE). Това е т.нар. Добавка за подпомагане на заетостта (Complemento de Apoyo al empleo).

Една част от реформата за безработицата ще влезе в сила на 1 ноември 2024 г. и ще донесе важни промени, включително подобряване на това, което получават бенефициентите до 90% от Индикатора за публичен доход с множество ефекти – IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) за първите 6 месеца.

Пет са помощите за безработица, за които безработните, регистрирани в бюрата по труда, вече не могат да кандидатстват от 1 юни, след одобрението на Кралски указ-закон 2/2024 от 21 май 2024г.

Както се посочва в заключителните разпоредби на този нормативен акт за реформа на помощите за безработица, от юни броят им се намалява от осем на три, с цел тази помощ за хора с икономически проблеми да разшири броя на потенциалните бенефициенти.

Помощите за безработица, които отпадат от 1 юни

От 1 юни 2024г. с последната реформа са премахнати Помощите за освободени от затвора, помощта, предназначена за завърнали се емигранти, помощта, насочена към пенсионери при преразглеждане на трайно увреждане и двете извънредни помощи, когато предишните бяха изчерпани: RAI – Доход за активно включване (Renta Activa de Inserción ) и SED – Извънредната помощ за безработица (Subsidio Extraordinario por Desempleo).

Както посочват от Министерството на труда и социалната икономика на Испания, целта е всички тези потенциални безработни лица, след изчерпване на контрибутивното обезщетение, т.е. на база осигурителните вноски (пaro), да могат да станат бенефициенти на помощта IMV – Минимален жизнен доход (Ingreso Mínimo Vital), за да компенсират липсата на доходи. Беше обявено, че ще има по-лесен достъп до помощите, независещи от вноски.

Помощите за безработица, които остават

Помощите, които ще продължат да съществуват, са три:

- помощ при недостиг на осигурителни вноски;

- помощ при изчерпване на обезщетение за безработица на база осигурителни вноски (paro);

- помощ за лица над 52 години.

Субсидията за лицата над 45 години ще продължи да бъде изплащана под формата на Помощ при изчерпване на обезщетение за безработица на база осигурителни вноски (paro), както за лица със семейни задължения (лица на издръжка), така и за лица без такива задължения.

Създават се две нови субсидии

Разширява се покритието за трансграничните работници от Сеута и Мелия и временни селскостопански работници. Помощта в селското стопанство (Renta Agraria) намалява броя на периода на работа, необходим за получаване на тази помощ.

От 1 ноември 2024 г. се създава обезщетение за безработица за жени, жертви на насилие, основано на пола.

Какво се случва с настоящите бенефициенти на помощи за безработица?

От SEPE потвърждават, че настоящите бенефициенти на помощите за безработица ще продължат да получават съответната помощ до момента, в който изчерпят общата продължителност на същата. По този начин новите условия, въведени от Кралски указ-закон 2/2024 от 21 май 2024 г., са приложими само за безработни, които отговарят на изискванията за получаване на съответната субсидия към 1 юни 2024 г. или 1 ноември 2024 г., както е установено в закона.

Връзка към Кралски указ-закон 2/2024 от 21 май 2024 г.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-10235

 

 

Статията подготви Невена Зидарова – ръководител

на Службата по трудови и социални въпроси към

Посолството на Република България в Мадрид

За контакт: тел. 913 455 761

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: