Нова дума

Министерството на социалните права стартира програма "Портфейлна карта" за уязвими семейства

zoom Министерството на социалните права стартира програма "Портфейлна карта" за уязвими семейства

25 януари 2024

Министерството на социалните права, потреблението и Програма 2030 ще стартира програма за предлагане на хранителни продукти и други стоки от първа необходимост на семейства с непълнолетни лица в екстремни условия на уязвимост. Програмата ще се изпълнява чрез т.нар. Tarjetas monedero или „Портфейлна карта“. Те ще представляват карти или ваучери за осребряване, с които тези семейства ще могат да закупят широка гама от хранителни и хигиенни продукти в различните търговски обекти, които ще бъдат включени в програмата. Министърът на социалните права Пабло Бустиндуи съобщи, че по този начин семействата ще могат да купуват продуктите директно в супермаркета.

Инициатива ще бъде финансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), като през 2024 г. ще бъде напълно и временно платена от държавната част на този фонд, т.е. без разходи за автономните области, които ще могат по този начин да разполагат със средства за финансиране на други услуги. Министерството на социалните права ще управлява изпълнението на програмата от април до 31 декември 2024 г. Това ще стане чрез Испанския Червен кръст.

Семействата, които ще се възползват от тази помощ, са тези, които в условия на тежки материални лишения имат едно или повече непълнолетни лица и на които доходът е под 40% от средния доход. Сумата, която ще получат по картите си, ще зависи от броя на членовете в семейната единица и ще бъде установена въз основа на следните условия:

  • Двама членове на семейството (един възрастен и един непълнолетен): 130 евро на месец.
  • Трима членове на семейството: 160 евро на месец.
  • Четирима членове на семейството: 190 евро на месец.
  • Петима или повече членове на семейството: 220 евро на месец.

Оценката и подборът на бенефициентите, които могат да участват в програмата, са отговорност на Социалните служби на автономните области. След одобрението им, семействата могат да отидат в референтните центрове на Червения кръст, за да вземат т.нар. портфейлни карти.

Очаква се тази програма да подпомогне почти 70 000 семейства с деца на издръжка и в ситуации на изключителна уязвимост. По този начин Испания ще разшири своя принос в борбата с детската бедност, една от приоритетните цели, поставени от Европейската комисия при отпускането на тази помощ.

Поради тази причина Съветът на министрите одобри на 23 януари 2024г. Кралски указ за директно отпускане на субсидия на испанския Червен кръст по изключение и по хуманитарни причини. Максималният размер на тази субсидия надхвърля 100 милиона евро (100 236 573,50 евро), от които 95,5 милиона ще бъдат разпределени за разходи за храна и други основни продукти, а 4,7 милиона – за технически разходи за изпълнение на програмата в цялата държава.

От 1 януари 2025 г. програмата се поема от автономните области, като също ще се финансира със средства от държавната част на ЕСФ+.

Връзка към Кралски указ 93/2024, от 23 януари:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-1309

 

Статията подготви Невена Зидарова – ръководител

на Службата по трудови и социални въпроси към

Посолството на Република България в Мадрид

За контакт: тел. 913 455 761

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: