Нова дума

Продължаване на средно образование в България след учене в чужбина

zoom Продължаване на средно образование в България след учене в чужбина

7 февруари 2022

По официални данни на Министерството на образованието и науката, през учебната 2021/2022 г. в българските неделни училища в Испания са записани 3646 ученици. Вероятно болшинството от тях ще останат в страната с родителите си, някои ще продължат образованието си в един от 50-те държавни или 33 частни университети в Испания. Други (и дано да са повече) ще обмислят да продължат в българско висше учебно заведение. Със сигурност ще има и такива, които трябва да се завърнат с родителите си в България по средата на средното или гимназиалното си образование.

Следващата информация на Службата по трудови и социални въпроси към Посолството в Мадрид е насочена към тези ученици, които ще трябва да продължат в средно общообразователно училище или професионална гимназия.   

Признаване в България на документи, издадени от училища на чужди държави

Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация в училище на чужда държава с тези в системата на образованието в Република България.

В Раздел І и Раздел ІІ на глава V „Признаване, приравняване и валидиране на резултати от обучението” на НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката, са определени условията и редът за признаване на завършен период, клас, етап, завършена степен на образование и професионална квалификация по документ, издаден от училище на чужда държава.

 • Признаването на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация се извършва от експертна комисия към всяко регионално управление на образование (РУО). Комисията е седемчленна и се определя със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на началника на РУО.
 • Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.

Съгласно чл. 6 от Тарифата за таксите, които се събират от МОН, РУО събира такси:

- За признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави - 25 лв.

- За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение - 35 лв.

Такси не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст (до 16 години).

Желаещите признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, подават следните документи (чл. 108 от Наредбата):

1. заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката;

2. документ за училищно образование и/или професионална квалификация;

3. документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2;

4. в случай че лицето желае да продължи обучението си в първи или втори гимназиален етап в българско училище - справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2;

5. превод на български език на документите по т. 2, 3 и 4 от заклет преводач;

6.  документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в училище на чужда държава, когато лицето желае признаване на класове от VIII до ХII включително;

7. документ за платена държавна такса - за документи, подадени в РУО.

Документите по т. 5 и 7 се подават в оригинал, а документите по т. 2, 3, 4 и 6 - в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.

Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с признаването, посочени от комисията или от директора на приемащото училище.

Когато в училище на чужда държава или в училище от системата на Европейските училища са завършени два или повече класа от гимназиалния етап съгласно българската образователна система, се представят документи по ал. 1 за всеки завършен клас, респективно за всеки гимназиален клас или етап.

Документите по т. 1, т. 2, 3 и 4, както и допълнително изисканите документи се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с изключение на документите, издадени от училище в системата на Европейските училища, които не се легализират, както и за лица, които желаят признаване на класове от I до IV включително.

Документите за завършен период или клас за класовете от VІІ до ХII включително, за етап от гимназиалната степен, както и признаването на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация се подават в РУО по избор на лицето или неговия родител (настойник, попечител).

Документите за завършен период или клас за класовете от І до VІ включително се подават в училището, в което лицето желае да продължи обучението си.

В случаите, когато признаването се извършва с цел кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием (профилираните гимназии с профил „Математически" или „Природни науки"), документите по ал. 1 за завършен IV клас се подават в РУО по избор на лицето или неговия родител (настойник, попечител). Това са ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на Министерството на образованието и науката ученическа олимпиада по математика на областно ниво и/или състезание, които са в областта на математиката или на природните науки.

Ако целта на признаването на образованието е  достъп до кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС), желаещите признаване на завършен клас, етап или степен на училищно образование от друга държава подават само документите по т. 1, 2 и 7, както и превод на български език на документа по т. 2 от заклет преводач.

Контактите на Регионалните управления по образование са посочени в сайта на Министерството на образованието и науката https://www.mon.bg/bg/324.

Експертната комисия към РУО е длъжна да се произнесе дали признава или не образованието в срок до 1 месец от датата на представяне на документите. Тя взема под внимание следните критерии при процедурата по признаване:

 • Продължителността на обучението;
 • Вида на училището, в което е проведено обучението;
 • Изучаваните учебни предмети и общия хорариум по всеки един от тях;
 • Резултатите от периода на обучение;;
 • Правата, които дава документът в страната, в която е издаден;
 • Възрастта на детето при завършване на съответния клас и разликите между чуждестранната и българската система.

Директорът на училището се произнася по всеки конкретен случай в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите. Той взема под внимание сходни на гореизброените критерии при приравняването и държавните изисквания за признаване.

Възможно е ученикът да трябва да се яви на приравнителни изпити в България. За класовете до 7 клас и ако детето не е посещавало българско неделно училище и няма издадена от него диплома, най-често става дума за приравнителни изпити по български език и литература и география и история (в разделите, в които се учат данни за България). В по-горните класове може да се наложи да се държат приравнителни изпити по повече на брой и по-разнообразни предмети, в зависимост от съответствието между изучаваната в чужбина и България тематика и хорариум.

Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник), да повторят в българско училище последния признат клас.

В случай че съществуват нередности по документите и срокът за произнасяне на комисията съвпада с времето на учебните занятия, учениците могат да посещават училище с разрешение на началника на РУО.

 

Служба по трудови и социални въпроси към

Посолството на Република България в Мадрид

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари:

 1. Върнахме се от Англия където дъщеря ми започна предучилищна и тази година завърши 7клас искаме да я запишеме отново 7клас в България ,но в от регионалното министерство не желаят да приемат документите и да пуснеме молба за разглеждането им а директно ни пращат в училището при директора да я запишеме 6клас.
  Защо ни връщат 2 год назад това нормално ли .е ?
  За друг такъв случаи не съм чула или прочела
  Още повече че ако трябва да върви с набора си (2010)би трябвало да я върнат 1год.а не 2
  Посъветваите ме към кого да се обърна ,моля!
  По този начин убиха желанието и да учи в Българя и тя се депресира при полужение че в Англия беше отлична ученичка.В министерството и видяха документите и казаха че са изрядни и евентуално може да държи изпит по български,защо тогава не ги приемат и я връщат 2 год. назад