Нова дума

Как да се регистрираме като autónomo

zoom Как да се регистрираме като autónomo

10 май 2018

Според Социалното осигуряване се счита за работник на собствена сметка или autónomo човек, който редовно, лично и пряко извърша икономическа дейност срещу заплащане, без да има трудов договор за това, въпреки че извършва платени услуги на други хора; няма значение дали е собственик на лично или семейно предприятие.

Въпреки голямо разпространение на тази форма на икономическа дейност, държавното Социално осигуряване счита за необходимо още веднъж да припомни стъпките, които трябва да направи трудещия се, за да стане autónomo.

1. Процесът на регистрация в данъчната служба

След като решим да извършваме трудова дейност за собствена сметка, считана като autónomo, трябва да се регистрираме като такъв.

Първата спирка е данъчната служба. Там трябва да се представи формуляр 036 или 037. Последният е опростена версия на модел 036, който може да се използва от почти всички autónomos. В тази декларация са включени личните данни, дейността, която ще извършваме, месторазположението на нашия бизнес и данъците, които трябва да плащаме. Важно е да се знае, че когато описваме дейността, с която ще се заемем, трябва да изберем някоя от посочените в графата за Данъка върху икономическите дейности (IAE), където са включени всички възможни бизнес и професионални дейности. Освен това, ако кандидатът е на свободна практика (freelance) и ще работи от дома си, трябва да се посочат квадратните метри от жилището, върху които ще се развива дейността. Това е необходимо, тъй като може да се намали процентът на Данък добавена стойност (IVA), който се начислява върху разходите на жилището. Но сметките (фактурите) и наемът (или собствеността) трябва да бъдат на името на самонаетия работник, за да може да се приспадне част от цялото облагане на режийните разноски на жилището.

Документите могат да се представят в което и да е бюро на Данъчната инспекция, или чрез нейната електронна централа в интернет (ако се разполага с дигитален (цифров) сертификат или електронен идентификационен номер).

2. Регистрация в Социалното осигуряване

След като минем през данъчната инспекция, трябва да отидем в Социалното осигуряване, за да се регистрираме в Специалния режим на самостоятелно заетите работници (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, RETA). 

За целта трябва да представим в едно от бюрата на Социалното осигуряване (Tesorería General de la Seguridad Social) формуляр TA0521 заедно с фотокопие на личната карта (DNI или NIE) и документа, сочещ, че сме се регистрирали в данъчната инспекция. Срокът за минаването през Социалното осигуряване е 30 дни след като сме съобщили на данъчната служба за началото на трудовата ни дейност като самонает.

 

Пълният текст е публикуван в брой 603 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: