Нова дума

Освобождаване от българско гражданство

14 ноември 2013

В миналия брой на „Нова дума” (бр. 491) описахме процедурата за придобиване на испанска националност. Уточнихме и че Испания не допуска двойно гражданство (с малки изключения), затова пълнолетните българи, които станат поданици на Кралството, трябва да поискат освобождаване от българското гражданство. Това е изискването по закон. В него е уточнено още, че ако се установи, че до три години след придобиване на националност поради резиденция тук, лицето продължава да има и да ползва предишната си националност, може да изгуби испанското гражданство.

Масово сънародниците, живеещи в Испания и станали испански граждани, не са задействали процедура за отказ от българско гражданство. Някои – поради нежелание, други – заради липсата на информация къде и как да го направят. Заедно с испанските документи за самоличност, те имат и родни лична карта и паспорт, които ползват у нас. Местните власти тук пък не изискват указ на президента за промяна на българското гражданство, така че това се явява като вратичка в закона.

След публикацията на „Нова дума” в  миналия брой за испанското гражданство доста българи се обадиха в редакцията с един и същ въпрос: какво и къде да направя, за да се откажа от българското гражданство, след като вече имам испанско? Ето подробно как става това.

Освобождаване от българско гражданство е указано в чл. 20 от Закона за българското гражданство: „Български гражданин, който постоянно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.”

Освобождаване от българско гражданство се извършва след като заинтересованото лице подаде лично в Министерството на правосъдието или в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина следните документи:

1. Молба по образец.

За лице до 14-годишна възраст или поставено под пълно запрещение молбата се подава от двамата родители или настойника. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.

Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично, със съгласието на родителите или попечителя. Тя се подписва от лицето и се приподписва от двамата родители или попечителя. Молбата се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.

При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите, към молбата се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.

2. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.

3. Документ, удостоверяващ придобиването на чуждо гражданство или наличието на открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.

4. Документ за постоянно пребиваване в чужбина – адресна регистрация.

5. Декларация по образец.

6. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена.

7. Автобиография.

8. Актуална фотоснимка паспортен формат – 1 брой.

9. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.

10. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Министерство на правосъдието.

Молбата и приложените към нея документи трябва да бъдат написани на български език.

 

Пълният текст е публикуван в брой 492 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари:

  1. Благодаря за подробното обяснение! Въпросът ми е - не искам да се отказвам от българското гражданство. Защо българите в Испания нямаме право на двойно гражданство? Какво е необходимо да се направи за да се промени това положение и да имаме това право?
    Благодаря предварително !


  2. Zafer Ahmed 21/12/2020

    мога ли да поискам освобождение без да приемам друго гражданство
    не искам никакво гражданство
    моля отнасяйте се сериозно към въпроса