Нова дума

Представят български роман в Барселона (рецензия на български и испански език)

zoom Представят български роман в Барселона (рецензия на български и испански език)

13 юли 2017

Фолклорна група „Старият чинар“ – Барселона, организира на 22 юли (събота) представяне на книгата на Десислава Томова “Хронографът на доктор Коен”. Домакин на събитието е Casal de Barri Pou de la Figuera (адрес: c/ Sant Pere més Baix, 70 – Barcelona).

За да опознаем света на българската литература, авторката Десислава Томова ще чете фрагменти от романа си  “Хронографът на доктор Коен”, придружена от танци на фолклорната група „Старият чинар“ (сформирана на 9 май 2015 г. с хореограф Сияна Данова). Като кулминация тя ще представи специално заснето за събитието видео. Скоро книгата ще може да се намери в Amazon.es.

Ето рецензията за романа, подготвена от писателя Тодор Николов:

Изгубена в лабиринта на живота

В „Хронографът на доктор Коен” авторката Десислава Томова разкрива драматични късове от живота на една съвременна млада българка, измъчвана от вечната загадка на битието: “Кой съм аз и защо съм на този свят?”. Ренета Аронова, главната героиня на романа, е типично градско момиче, което има свое мнение и своя гледна точка към нещата от живота и не се страхува да ги сподели открито. Тя знае точно какво иска от този свой живот, а понякога – и как да го постигне, или поне така си мисли... Открита и експресивна е и влага душа и сърце в нещата, с които се захваща. Случаят я среща със странния д-р Коен и неговия хронограф, за да бъдат върнати назад спомени, събития и хора, но и за да бъдат отключени някои от тайните смисли на настоящето и бъдещето.

Романът на Десислава Томова е разположен колкото в познатите ни житейски реалии, толкова и в измамно-неясните на пръв поглед сфери на фантазното, защото много често героинята на романа Ренета Аронова прекрачва с лекота невидимите прагове, разделящи житейското от фантазното, а понякога – и силно пришпорена от обстоятелствата. В стремежът си към себеопознаване, Ренета сама си създава измамни образи, заживява с тях и се вкопчва в тази паралелна реалност като удавник за сламка. И вместо да намери отговор на въпросите, тя все повече се изгубва в лабиринта на живота.  Странният д-р Коен е привидният катализатор на динамичното действие на романа. Точно от такъв подтик има нужда героинята на Томова, преди да успее през трудности, сривове и метаморфози да постигне катарзис. Действието се развива в прогресия във времето в Испания и България. Темата е вътрешното време на осъзнаването на героинята, която не може да сложи порядък в съзнанието си, защото нейната лудост е отражение на лудостта на света. Понеже светът не може да се излекува и да внесе ред в себе си, то нейните усилия са обречени на провал.

Историята е за всички ония привърженици на контракултурата, които споделят общи, но понякога взривяващи обществените порядки ценности и визии за света. Авторката отправя посланието си към новото поколение млади хора, които комбинират в житейските си схващания и проявления доверието към личната позиция с динамичен и креативен стил на живот. Съдържанието е изпъстрено със забавни и поучителни истории от живота на една жена, търсеща себе си в един свят, в който съжителстват странното, перверзното и благоразумното. Долавя се автентичността, искреността и индивидуалността в стила, по който е написан романа. Аудиторията му са умните, активни и интересни млади мъже и жени, които търсят качествените неща и не спират да опознават и развиват вкуса си към живота.

Онова, което ще се използва като първооснова във филма, както и в литературната творба, са реалните човешки съдби и събития, исторически или съвременни. Веруюто е истината. Авторката винаги и категорично застава на страната на онеправданите, преследваните, презрените и отритнатите хора. Твърдо защитава радикалните идеи на хуманизма. За тази разтърсваща история тя е открила своя собствена форма на изложението, обединяваща фикция и документалност.

Книгата е културно пространство, което показва как героите му се опитват да играят активна роля в своята общност. Какво се случва със съвременният човек? Променили ли сме начина си на приемане на света и комуникацията си с околните? Дешифрираме ли трансформациите на света, в който живеем? Носителите на различни култури разкриват специфични нюанси от тях.

„Хронографът на доктор Коен” от Десислава Томова носи познание за живота и е залог за един убедителен игрален филм.

Тодор Николов

***

El sábado 22 de Julio a las 19 h., Casal de Barri Pou de la Figuera (c. Sant Pere més Baix, 70 Barcelona) nos gustaría conocer mundos de la literatura búlgara.

La autora Desislava Tomova leerá fragmentos de su novela “El cronógrafo del Dr. Cohen”, acompañada de los bailes del grupo folclórico “Stariat chinar” (se formó el 9 de mayo de 2015 con la coreógrafa es Siyana Danova ). Como culminación ella presentará el video preparado especialmente para este evento. Próximamente el libro se podría encontrar en Amazon.es.

Perdida en el laberinto de la vida

En “El cronógrafo del Dr. Cohen” la autora Desislava Tómova descubre unos pedazos dramáticos de la vida de una búlgara joven y moderna torturada por el secreto eterno de la vida: ¿Quién soy yo y por qué estoy en este mundo? Reneta Arónova, el personaje de la novela, es una chica típica de la ciudad con sus propios opinión y punto de vista de las cosas de la vida y no teme compartirlos abiertamente. Ella sabe exactamente lo que quiere de su vida y a veces sabe cómo alcanzar sus metas o al menos eso cree… Es muy abierta y expresiva y pone su corazón en todo lo que emprende. El caso la encuentra con el raro Dr. Cohen y su cronógrafo tanto para retroceder en el tiempo a recuerdos, acontecimientos y personas como también para descubrir algunos de los sentidos secretos del presente y futuro.           

La novela de Desislava Tómova está situada tanto en unas realias vitales que ya conocemos como también en las esferas de la fantasía viciosamente borrosas de primera vista porque con mucha frecuencia el personaje de la novela Reneta Arónova cruza con facilidad las fronteras invisibles entre la realidad de la fantasía y - a veces lo hace demasiado presionada por las circunstancias. En su esfuerzo por conocerse a sí misma Reneta se crea sola imágenes engañosas, empieza a vivir con ellas y en esta realidad paralela como el hombre que se ahoga y se aferra a una paja. En vez de encontrar una respuesta de las preguntas ella va perdiéndose cada vez más en el laberinto de la vida. El raro Dr. Cohen es el visible catalizador de la acción de la novela. Justo de este impulso necesitaba la heroína de Tómova antes de lograr a llegar a un estado de catarsis pasando por dificultades, altibajos y metamorfosis.

La acción se va desarrollando en progresión del tiempo en España y Bulgaria. El tema es el tiempo interior de la autoconciencia del personaje que no puede ordenar porque su locura es reflejo de la locura del mundo. Los esfuerzos del personaje son causa perduta ya que el mundo no se puede curar y ponerse en orden.

La historia trata de los aficionados a la contracultura que comparten valores y visiones comunes pero que a veces pueden hacer explotar los modales establecidos en la sociedad. La autora dirige su mensaje a la nueva generación de jóvenes que logran combinar la confianza en su posición personal con su estilo creativo de vivir en su experiencia vital. El contenido está jaspeado con historias divertidas y experiencias instructivas de la vida de una mujer que anda buscándose a sí misma en el mundo en el cual conviven lo extraño, lo perverso y lo prudente. Se siente la autenticidad, la sinceridad y la individualidad del estilo en el que está escrita la novela. Su público destinado son los jóvenes hombres y mujeres listos y activos que buscan las cosas de calidad y no dejan de buscar, conocer y desarrollar su propio gusto por la vida.

Lo que va a servir de base tanto en la película como en la obra literaria también son los reales destinos humanos y acontecimientos históricos o contemporáneos. El credo es la verdad. La autora siempre se pone al lado de las personas más débiles, perseguidas, odiadas y rechazadas. Ella defiende las ideas radicales del humanismo encontrando su propia manera de presentar una historia estremecedora que une la ficción y la documentalidad.

El libro es un espacio cultural que muestra cómo sus personajes tratan de tener un papel activo en su comunidad. ¿Y qué pasa con el hombre contemporáneo? ¿Hemos cambiado nuestro modo de aceptar el mundo y la comunicación que tenemos con los prójimos? ¿Logramos descodificar las transformaciones del mundo en el que vivimos? Los portadores de distintas culturas revelan unos matices bastante específicos de ellas.

“El cronógrafo del Dr. Cohen” de Desislava Tómova lleva conociemiento de la vida y es una apuesta para una película muy convincente.

 Todor Nikolov

Traducción: Maria Petrova

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ: https://youtu.be/Ae2F2R-il_s

ТРЕЙЛЪРИ НА БЪЛГАРСКИ И ИСПАНСКИ:
Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: