Нова дума

Осигуровките на домашните помощници през 2016 г.

Осигуровките на домашните помощници през 2016 г.

23 юни 2016

Общият закон за социално осигуряване предвижда, когато е необходимо, в осигурителния режим да могат да се включат специални системи на осигуряване, които определят един или няколко от следните въпроси: рамка, включване, форма на осигуряване или събиране на задълженията.

Тези специални системи са създадени в общия режим (Régimen General), затова се уреждат от общите му правила с някои изключения, определени предварително и изрично предвидени във всяка една от тях.

Empleados de Hogar е точно такава специална система, включена в общия осигурителен режим, но имаща свои специфични особености по отношение на осигуряване, социална сигурност и защита. Това е отразено в Real Decreto-ley 29/2012 от 28 декември за подобряване на управлението и защитата на специалната система на домашните помощници и други мерки с икономически и социален характер се въведоха допълнителни изменения в режима на социалното осигуряване на работниците, които помагат в домакинствата.

Кой може да бъде включен в системата на Empleados de Hogar?

В тази специална система, в качеството им на домашни помощници, могат да бъдат включени всички работници, без значение техния пол и семейно положение, които отговарят на следните условия:

- Да са на възраст над 16 години.

- Да предоставят услугата помощ в домакинството за един или няколко работодатели единствено в дома, в който те живеят.

- Да получават за тази услуга заплата или някакъв тип възнаграждение.

В системата Empleados de Hogar не могат да бъдат включени:

- Роднини до втора степен на титуляра на домакинството, който наема помощника.

- Осиновени лица или лица, на които титулярът е станал приемен родител.

- Хората, които предоставят тази услуга на базата на приятелски или съседски отношения.

- Лични шофьори, градинари и възпитатели, когато дейността не е част от домакинските задължения.

За работен режим в областта на помощ в домакинството се счита, когато собственикът или наемателят на дома, в качеството си на работодател, получи услуга от друго лице (работник) за почистване, подрежднае, гладене и т.н., и заплати за това. Работодателят трябва да разполага с Código de Cuenta de Cotización, към който като trabajador por cuenta ajena се записва лицето, предлагащо помощ в домакинството.

Кой е задължен да регистрира работника в този осигурителен режим?

По принцип това е задължение на работодателя, освен ако работникът не предлага услугите си в няколко къщи, принадлежащи на различни работодатели.

Припомняме, че от 01.04.2013 г.
работниците, включени в Sistema Especial para Empleados de Hogar в Régimen General de la Seguridad Social, които предоставят услугите си за по-малко от 60 часа месечно за работодател, трябва сами да оформят своята регистрация или последващо отписване от испанската социално-осигурителна система или някаква промяна, след като уточнят това с работодателя си.

При всички случаи обаче документите за регистрация, отписване или промяна, които работникът представя в Социално-осигурителни институт, трябва да са подписани от работодателя.

 

Пълният текст е публикуван в брой 558 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: