Нова дума

В помощ на живеещите и работещи в Испания българи: какви документи издава НОИ и какви такси се дължат

zoom В помощ на живеещите и работещи в Испания българи: какви документи издава НОИ и какви такси се дължат

18 февруари 2020

По данни на Националния статистически институт на Испания, към 01.01.2019 г. в страната живеят 123 618 български граждани, 114 831 от които са се родили в България. Няма точни данни колко е истинският брой на живеещите в Испания българи. По данни на МВнР, броят им е около 250 000. Независимо от числата, в един момент повечето от тези наши сънародници ще трябва да се обърнат към българските институции и да поискат документ за трудов стаж, граждански брак, завършено образование и др., които не са взели със себе си, когато са емигрирали или ако трябва да актуализират.

В тази статия ще ви запознаем какви документи издава Националния осигурителен институт на България, необходими при преместване от едната в другата държава за удостоверяване на различни осигурителни случаи или при пенсиониране.

Заявления, във връзка с преценка правото на парични обезщетения за безработица по Регламент № 883/2004 и Регламент № 987/2009 

Заявление за издаване на преносим документ U1 - удостоверяване на български осигурителен стаж (стар формуляр Е301)

Заявлението се попълва от лица, работили в Република България, във връзка с преценка на правото им на парично обезщетение за безработица в държава-членка на ЕС/ЕИП. Издава се от ТП на НОИ по настоящ адрес на лицето в Република България. Ако лицето няма настоящ адрес в Република България, се издава от дирекция „Европейски регламенти и международни договори“.

 Заявление за предоставяне на информация за членовете на семейството СЕД U006 (стар формуляр E302)

Заявлението се попълва от лица, чието семейство живее в Република България, във връзка с преценка на правото им на парично обезщетение за безработица в друга държава-членка на ЕС/ЕИП.

Издава се от дирекция „Европейски регламенти и международни договори“.

Заявление за издаване на преносим документ U2

Заявлението се попълва от лица, на които е отпуснато парично обезщетение за безработица в Република България, които отиват в друга държава-членка на ЕС/ЕИП за да търсят работа.

Издава се от ТП на НОИ отпуснало парично обезщетение за безработица в Република България.

Заявление за удостоверяване на датата на регистрация

Заявлението се попълва от лица, на които е отпуснато парично обезщетение за безработица по законодателството на друга държава-членка, които търсят работа в Република България и имат издаден преносим документ U2 от съответната държава-членка.

Издава се от дирекция „Европейски регламенти и международни договори“. 

Заявление за издаване на преносим документ U3

Заявлението се попълва от лица, на които е отпуснато парично обезщетение за безработица по законодателството на друга държава-членка, които търсят работа в Република България, за което имат издаден преносим документ U2, в случай че следва да съобщят определена промяна в обстоятелствата на службата на държавата-членка, която им изплаща обезщетението.

Издава се от всяко ТП на НОИ.

Образци на заявленията може да се изтеглят от следния линк: http://www.nssi.bg/forusers/forms/112-ermdforms/unempl

Заявления, във връзка с преценка правото на парични обезщетения за болест и майчинство по Регламент № 883/2004 и Регламент № 987/2009:

Заявление за удостоверяване на осигурителни периоди от друга държава (СЕД S041/СЕД Н013 (стар формуляр Е 104)

Заявлението се попълва от лица, работили в държава-членка на ЕС/ЕИП, във връзка с преценка на правото на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност или раждане по българското законодателство, в случаите когато не им достигат 6 или 12 месеца български осигурителен стаж за преценка на правото на обезщетения.

В случай, че се иска удостоверяване на осигурено време от друга държава-членка на ЕС/ЕИП, с оглед ползването на здравноосигурителни права в Република България, то заявлението се подава в съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене.

Заявление за удостоверяване на български стаж СЕД S041/СЕД Н013 (стар формуляр Е 104)

Заявлението се попълва от лица, работили в Република България, във връзка с преценка на правото на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност или раждане по законодателството на друга държава-членка на ЕС.

В случай, че се иска удостоверяване на осигурено време в Република България, с оглед ползването на здравноосигурителни права в друга държава-членка на ЕС/ЕИП, заявлението се подава в съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене.

Образци на декларация за продължаване изплащането на български пенсии на лица, живеещи в други държави:

От линка http://www.nssi.bg/forusers/forms/114-ermdforms/decllive може да се изтегли образеца на декларация на български и испански език.

Декларацията може да бъде заверена от: държавен осигурителен орган, посланиците и консулите на Република България по местоживеене или друго длъжностно лице, определено от законодателството на съответната държава. Когато пенсията се изплаща в България, но настоящият адрес на лицето в НБД „Население“ е в държава по договор или ЕС/ЕИП, тази декларация се заверява веднъж годишно в периода от 1 ноември до 31 декември всяка календарна година и се изпраща на НОИ, за да продължи изплащането на пенсията от 1 януари на следващата календарна година.

Ако пенсията се превежда в чужбина (в държава по договор или ЕС/ЕИП, и Швейцария) - ежемесечно или на три месеца, декларацията се заверява през март, юни, септември и декември. Ако пенсията се изплаща два пъти годишно, правоимащото лице е длъжно да завери и изпрати в НОИ Декларация през юни и декември.

С изключение на ежемесечните преводи в чужбина, при по-дълъг период на изплащане на пенсията, плащането винаги е за минало време, като обхваща месеца, в който е заверена декларацията от официален орган и всичко неизплатено назад. При ежемесечните преводи, пенсията се изплаща за месеца, през който е заверена декларацията и още два последователни месеца, след което лицето следва представи нова такава.

Декларацията за продължаване получаването на пенсия от Република България може да бъде подадена и по електронен път. Това може да стане чрез персонален идентификационен код или чрез квалифициран електронен подпис по един от следните начини:

- чрез официалната електронна поща – noi@nssi.bg, ако лицето разполага с квалифициран електронен (КЕП), предоставен от регистриран доставчик на удостоверителни услуги;

- чрез интернет страницата на НОИ – www.noi.bg (раздел „Е-услуги“), ако лицето разполага с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен (ПИК), издаден от  териториално поделение на НОИ.

Не се обработват декларации за продължаване получаването на пенсия от Република България, които:

- не са заверени по надлежния начин от официален орган;

- са изпратени по факс;

- са изпратени по електронен път без КЕП или ПИК.

Когато декларацията се изпраща по пощата, същата следва да е в оригинал.

Формуляри за отпускане на пенсии на лица, работили в ЕС/ЕИП:

Пенсиите биват: наследствени, за инвалидност и за старост.

От линка http://www.nssi.bg/forusers/forms/115-ermdforms/ermdformspensii може да се изтеглят необходимите за конкретния случай формуляри.

Заявление за начин на плащане:

Чрез това заявление се декларира къде и по какъв начин искате да получавате българската си пенсия. Може да се използва от лица, живеещи в държава по договор или ЕС/ЕИП и Швейцария.

http://www.nssi.bg/forusers/forms/116-ermdforms/otherermdforms

Заявлението може да се подаде и в свободна форма.

Образци на удостоверения за размера на пенсията:

http://www.nssi.bg/forusers/forms/361-ermdforms/obrrazmerermd

Това са най-търсените от нашите сънародници формуляри:

обр. УП-18 Удостоверение за месечен размер на получаваните суми за пенсия/и и добавки за ползване в друга държава

обр. УП-18а Удостоверение за обстоятелството, че лицето не е пенсионер

обр. УП-19 Удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавки за ползване в друга държава

обр. УП-20 Удостоверение за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на Националния осигурителен институт

За да получите нужното удостоверение, е необходимо да изпратите по пощата до дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ на адрес: ЦУ на НОИ, 1303 София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64, До директора на дирекция “ЕРМД”, заявление в свободен текст, в което да посочите трите си имена и ЕГН, основанието, на което искате издаването на съответния документ и адреса в Испания, на който да бъде изпратено.

Заявлението може да бъде подадено и по електронен път. Това може да стане чрез персонален идентификационен код (ПИК) или чрез квалифициран електронен подпис, по един от следните начини:

- чрез официалната електронна поща – noi@nssi.bg, ако лицето разполага с квалифициран електронен (КЕП), предоставен от регистриран доставчик на удостоверителни услуги;

- чрез интернет страницата на НОИ – www.noi.bg (раздел „Е-услуги“), ако лицето разполага с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен (ПИК), издаден от  териториално поделение на НОИ.

Удостоверението може да бъде получено на хартиен носител по пощата, а когато е заявено по електронен път, може да бъде получено на електронната поща на лицето, като документ, подписан с електронен подпис.

Към заявлението трябва да се приложи и платежно или четливо копие от него, за преведена дължима такса.

Таксата за издаване на горепосочените удостоверения се дължи на основание Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги http://www.nssi.bg/forusers/accounts/200-tarifi.

В зависимост от вида на исканото обстоятелство за удостоверяване от НОИ, тарифата предвижда заплащането на следната такса, с включен ДДС:

- за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и за ползване  в друга държава за период до 12 месеца –  6,00 лв. (3.07 евро);

- за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава   –  за повече от 12 месеца  –  7,20лв. (3.68 евро);

- за издаване на удостоверение за получена  пенсия/и и добавка/ и за ползване в друга държава за период над 36 месеца – 8,40 лв. = (4.29 евро);

- за издаване на удостоверение за обстоятелство, че лицето не е пенсионер – 2,40 лв. (1,23 евро).

В тарифата са предвидени някои изключения и такса не се заплаща в някои случаи, свързани със социалното подпомагане, но доколкото подпомаганите лица ползват социални услуги на територията на Република България. Когато се касае за удостоверяване на посочените по-горе обстоятелства с оглед ползване на социално подпомагане  в други държави, такса по тарифата се дължи.

Таксата може да се заплати:

  • в брой в касата на Дирекция “ЕPМД”, адрес: гр. София – 1303, бул. “Ал. Стамболийски” №62-64, стая 104;
  • по банков път с платежно нареждане, в което задължително са вписани следните реквизити:

- трите имена на лицето

- единен граждански номер

- банка – БНБ София (BNB Sofia)

- банков код /BIC/ - BNBGBGSD, в случай, че сумата се превежда от банка на територията на България или банков код -  BNBGBGSF, в случай, че внасянето на сумата се извършва от банка в чужбина

- банкова сметка /IBAN/ - BG89 BNBG 9661 3100 1715 01

- параграф – § 24-04-03

Основание за плащане – Удостоверение за пенсия по международен договор /Certificate of  pension`s rate/

Получател : Национален осигурителен институт / National Social Security Institute /

Банковите преводни разноски са за сметка на лицето.

Други такси, които се изискват за издаване на документи от НОИ, са посочени в Тарифата. Цената на най-често исканите документи (без ДДС) може да видите в т. 13.

Националния осигурителен институт е определен като компетентна институция по смисъла на чл. 1, буква „р“ от Регламент (ЕО) № 883/2004 по отношение на паричните обезщетения, помощите и пенсиите от държавното обществено осигуряване, в рамките на административното сътрудничество по чл. 76 от регламента. НОИ обменя информация с компетентните институции на другите държави-членки на ЕС и е възможно съдействието за получаване на необходимата информация да става чрез съответната регионална дирекция на испанската компетентна социално-осигурителна институция (Националния институт за социално осигуряване), когато информацията е необходима там. В този случай, НОИ ще предоставя служебно информацията на съответната испанска регионална дирекция на Националния институт за социално осигуряване, от където лицата могат да се снабдят с нея безплатно.

Вестникът нееднократно е публикувал материали за ползите от притежанието на персонален идентификационен код (ПИК), чрез който българските граждани, живеещи в чужбина могат сами да ползват електронните услуги на НОИ – да следят осигурителния си статус, да проверят натрупания осигурителен стаж и доход, да изчислят прогнозния размер на пенсията си, да подадат заявление за издаване на документ, да отправят запитване и др.

ПИК може да получите лично или чрез упълномощено лице във всяко едно териториално поделение на НОИ в страната. Личното получаване на ПИК става единствено срещу представянето на лична карта и без да е необходимо предварително да попълвате заявление. Издаването на ПИК чрез упълномощено лице се извършва само чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно. В тези случаи се прилага копие от пълномощното, което след съпоставяне с оригинала, остава на съхранение в НОИ. Важно е да знаете, че изпратени по пощата документи и искания за издаване на ПИК не се обработват, както и издадени удостоверения за ПИК не се изпращат по пощата.

В брошурата на НОИ https://noi.bg/images/bg/users/infomaterials/izdania/e-uslugi/OSIGUREN_brochure08_07_2016.pdf подробно са описани услугите, до които ПИК дава достъп. Между тях са и много търсените от нашите сънародници документи, като  Заявление за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава – обр. УП-19; Заявление за издаване на удостоверение за месечен размер на получаваните суми за пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава – обр. УП-18; Заявление за издаване на удостоверение за обстоятелството, че лицето не е пенсионер – обр. УП-18а, изисквани от осигурителната система на Испания във връзка с получаване на неконтрибутивна пенсия, помощи, добавки и др.    

Следващия път, когато си ходите в България, отделете половин час и отидете до най-близкото териториално поделение на НОИ, за да вземете Вашия ПИК. Когато правите пълномощно на близък в България, включете подаване на искане за издаване на ПИК и получаването му от упълномощеното лице. Чрез ПИК ще получавате актуална информация и ще спестите време и средства.

 

Статията подготви Юлиана Николова – съветник по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България в Мадрид.

За връзка: тел. 913455761, вътр. 115; имейл: socialbg.madrid@gmail.com

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: