Нова дума

До 30 септември в Мадрид се подават документи за помощите за наем

zoom До 30 септември в Мадрид се подават документи за помощите за наем

13 май 2020

От днес вече и в област Мадрид може да се кандидатства за директните помощи за наем, свързани с кризата с COVID-19, които бяха гласувани от правителството в края на март. (Вижте тук инфо за останалите автономни области.) Те са насочени към хора, които имат частично или пълно затруднение в плащането на месечните вноски за наетото от тях жилище. С решение на Consejería de Vivienda y Administración Local на Comunidad de Madrid от 11 май са обявени условията и начинът за кандидатстване за субсидиите.

Кой може да се възползва от помощта?

Физически лица, които са наематели на жилище в автономна област Мадрид, които се намират в уязвима ситуация – по икономически и социални причини, следствие от извънредното положение в Испания заради коронавируса.

Те трябва да отговарят и на следните условия:

1. Лица, които са длъжни да плащат наема си, въпреки че: от 1 март 2020 г. са безработни; в ситуация на временно регулиране на заетостта (ERTE); ако – в случай на работодатели, – работното им време е намалено; лица, които са в положение, предполагащо загуба или намаление на доходите на домакинството, както следва:

- В общия случай: под 3 пъти IPREM (или общо 1613,52 евро – по 537,84 евро на месец).

- Този лимит се увеличава с 0,1 пъти IPREM за всяко дете в семейството, ако то е с двама родители, и с 0,15 пъти IPREM, ако семейството е с един родител.

- С 0,1 пъти IPREM се увеличава лимитът и ако член на домакинството е и лице над 65 години.

- Ако член на домакинството има призната степен на инвалидност над 33%, в ситуация на зависимост е или е със заболяване, което възпрепятства трайно и завинаги извършването на трудова дейност, лимитът е 4 пъти IPREM, без да се взима под внимание увеличението за останалите семейни отговорности.

- Лимитът е 5 пъти IPREM, ако лицето, което е титуляр на договора за наем, има церебрална парализа, ментално заболяване, интелектуална инвалидност със степен над 33% или ако е с физическа или сензорна инвалидност и степен над 65%.

2. Месечният наем, заедно с основните комунални разходи, трябва да са в размер на минимум 35% от нетните доходи на домакинството (получавани общо от всичките му членове) в месеца, предхождащ подаването на молбата. За основни комунални разходи се считат тези за ток, газ, гориво за отопление, вода, мобилен и стационарен телефон, както и евентуални плащания за разходите по жилището към съседската общност.

Под домакинство в условията на тази помощ за наем се разбира лицето, което е титуляр на договора, съпруга/та му или половинката, с която имат регистрирано фактическо съпружеско съжителство (pareja de hecho), както и децата им, без значение от тяхната възраст, ако живеят с тях. В домакинството се включват и половинките на децата, ако живеят в същото жилище.

Осен това - трябва да са испански граждани или чуженнци, легално пребиваващи в страната; да са титуляри на договор за наем и да са платили последните си три месечни вноски към хазаина си.

Кой не може да получи субсидията за наем?

Субсидията няма да бъде отпускана на лице или лица, които са титуляри на договор за наем на обичайното си жилище, но се намират в някоя от следната ситуация:

- Е или са собственици на жилище в Испания. (Има изключения за части от наследствени имоти, след развод и др.п.)

- Имат роднинска връзка с хазаина или са съдружници.

- Попадат по обсега на чл. 13 от Ley 38/2003, от 17 декември, на General de Subvenciones.

Размер на помощта

100% от месечния размер на наема, но максимум 900 евро, без да се включват останалите разходи, включени в договора, като например такси, данъци, месечни вноски към съседската общност или за определени услуги.

Ако лицето вече е получило помощ за наем, базирана на чл. 19 от Кралски указ-закон 11/20 от 31 март (отсрочка, кредит или др. п.), максималният размер на помощта е 5400 евро.

Помощта за наем може да бъде получавана максимум 6 месеца, като първото плащане ще бъде за месец април 2020 г.

Срок и начин на кандидатстване

От 13 май до 30 септември 2020 г. е срокът за подаване на документи за отпускане на субсидията.

Администрацията на автономна област Мадрид е изготвила специален формуляр с анекси към него, които се попълват и подават. Докато трае обаче извънредното положение в Испания и институциите са затворени за прием на граждани, предпочитаният начин за представянето на документите е по интернет (кликнете тук за директната връзка), като за целта обаче е необходим електронен подпис (дигитален сертификат). Може да се изпратят и по пощата.

Необходими документи

Освен официалната молба и допълнителните документи към нея, кандидатстващите трябва да представят и:

1. Копие на личния документ на титуляра на договора за наем. Чужденците трябва да представят и копие на резиденцията си в Испания (в нашия случай – на лична карта или паспорт и на сертификата за гражданин на ЕС).

2. Копие на договора за наем, подписан според условията на Ley 29/1994, от 24 ноември, за Arrendamientos Urbanos, в който изрично е указан начинът и формата на плащане към наемодателя.

3. Банкови документи, които да доказват плащането на съответния наем за последните три месеца, предхождащи непосредствено датата на подаване на молбата за отпускане на субсидията.

Ако лицата са се възползвали от кредит или мораториум за наем, има и други изисквания.

4. Ако лицето е регистрирано като безработно, трябва да представи и съответния сертификат от бюрото по труда, в който да е видно началото на получаване на парите за безработица, месечният размер, както и дали е контрибутивно обезщетение или субсидия. (Вижте тук как бързо и лесно да се сдобиете с него.)

5. Certificado de empresa, в който да е видно, че кандидатстващия е включен в ERTE, вследствие на кризата с COVID-19. В него трябва да е записана и началната дата за това.

6. Ако лицето е работило за своя сметка и е преустановило дейността си в последните два месеца, трябва да представи сертификат от данъчната агенция или от съответната администрация на автономна област Мадрид, в който да е има началната дата на затваряне на бизнеса.

7. Ако става дума за намаляване на работното време или за други обстоятелства на уязвимост – документи, които доказват това.

8. Libro de familia, сертификат за включване в Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid или друг документ за регистрирано фактическо съпружеско съжителство, издаден от компетентните администрации. В случай на семейства с един родител – документи, доказващи това.

9. Документ за адресна регистрация (volante o certificado de empadronamiento colectivo e histórico), в който да са видни имената на всички лица, живеещи постоянно в жилището, както и периодът от кога са регистрирани там (поне 6 месеца преди кандидатстването за помощта).

10. Документ за призната степен на инвалидност, издаден от съответната автономна област, или за трайна нетрудоспособност, издаден от Instituto Nacional de la Seguridad Social.

11. Доказателство за получените от членовете на домакинството доходи и банкови документи за платени месечни комунални сметки (неразделна част от Anexo II).

Как ще се отпуска помощта за наем

Всички молби за отпускане на помощта, които отговарят на условията и към които са приложени всички необходими документи, ще бъдат одобрявани, докато бюджетът на правителството на Мадрид позволява това. Ще се взима предвид при класирането и редът на представяне на документите (тези, които са ги подали най-рано, имат най-сигурен шанс за одобрение). За представени ще се считат единствено когато са в пълен комплект.

Всички молби, подадени след като се изчерпат парите, насочени за помощи за наем към автономна област Мадрид от правителството, няма да бъдат одобрявани.

Повече информация може да получите тук:

https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/ayudas-alquiler-covid-19

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: