Нова дума

До 31 март подаваме декларация за имущество над 50 000 евро в чужбина

zoom До 31 март подаваме декларация за имущество над 50 000 евро в чужбина

6 февруари 2020

На 31 март 2020 г. изтича крайният срок за подаване на декларация пред Данъчната агенция тук за имущество (имоти и/или спестявания и/или ценни книжа) над 50 000 евро, което живеещи в Испания граждани притежават в чужбина. Формулярът модел 720 (Modelo 720. Declaración Informativa. Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero) трябва да подадат и всички българи, които са легално пребиваващи в Испания и стойността на спестяванията и имотите им в чужбина (България или друга държава, различна от Испания) общо надвишава 50 000 евро. Това е регламентирано от Orden НАР/72/2013, от 30 януари и от Orden НАР/2194/2013 от 22 ноември.

Европейската комисия обяви декларацията за незаконна, но Испания продължава да изисква представянето й. Санкциите за лицата, които са задължени да подадат Modelo 720, но не го направят, са доста високи. Минималната е в размер на между 10 000 и 30 000 евро, а максималните – до 150-200% от стойността на имуществото. От влизане в сила на декларацията през 2013 г. до миналата година са глобени 5000 души. Някои обжалваха в Европейския съд и санкциите бяха отменени, но въпреки това Испания продължава да изисква подаването й.

На деклариране подлежат:

- Всякакви банкови сметки, по които лицата са титуляри, упълномощени представители или бенефициенти, или върху които притежават правомощия за разпореждане, или на който е реален титуляр, намиращи се извън Испания и са открити в институции, които участват в банковия или кредитния оборот към 31 декември 2019 г.

Информацията, която трябва да се декларира, е следната:

а) Наименование на фирмата или пълното наименование на банковата или кредитната институция, както и нейното седалище;

б) Пълното идентифициране на сметките;

в) Датата на откриване или закриване, или когато е уместно, датите на предоставянето и отнемане на пълномощното;

г) Наличностите по сметките към 31 декември и средния баланс, съответстващ за последното тримесечие на годината. (Баланс към датата на прекратяване на статуса на деклариращ.)

- Ценни книжа, права, акции и дялове в институции за публично инвестиране, застраховки и доходи:

-  Ценни книжа или представителни права за участие във всякакъв вид фирми, компании и т.н., или прехвърлянето на трети лица на собствен капитал;

- Ценни книжа, предоставени за управление на който и да е посредник или юридическо предприятие;

- Акции и дялов капитал или фондове на колективни инвестиционни институции, намиращи се чужбина;

- Животозастраховане и други застраховки, когато застрахователят е в чужбина;

- Временни или  пожизнени доходи, на които са бенефицент в резултат на даването на пари, икономически права, движимо или недвижимо имущество на лица, намиращи се в чужбина.

Когато се касае за ценни книжа, следва да се декларира:

а) Име на фирмата или пълното наименование на юридическото лице, на третото лице правоприемник, идентифицирането на трета страна посредник или на съответната колективна инвестиционна институция, както и съответният адрес.

б) Салдо към 31 декември на всяка година относно ценните книжа и права, представляващи участие в капитала или в собствения капитал на юридически лица, на ценните книжа, доказващи предоставянето на лични средства на трети лица, или на ценните книжа, дадени на съответния правен посредник. Ликвидационна стойност на активите към 31 декември за акциите и участия в колективни инвестиционни институции. (Баланс или стойност към датата на прекратяване на статуса на декларатор.)

В случаите на застраховки и доходи следва да се декларира:

а) Идентификацията на застрахователя, с указване на името на компанията или пълното име и адрес;

б) В случай на застраховки ще се информира за остатъчната стойност към 31 декември, а по отношение на временните или пожизнени доходи, ще се посочва стойността на капитализацията към 31 декември.

- Недвижими имоти или права върху тях към 31 декември:

В случай на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти трябва да се посочи:

а) Идентификация на имота с краткото му описание и неговата типология;

б) Местоположение на имота: държавата или територията, в която се намира, град, улица и номер;

в) Датата на придобиване на имота;

г) Стойност на придобиване на имотите или стойността на вещните права върху тях към 31 декември.

Декларацията е информативна и служи само за уведомяване на испанската данъчна агенция. Подава се единствено по интернет – чрез сайта https://www.agenciatributaria.gob.es, като за това е необходим дигитален сертификат или код Cl@ve PIN.

За да представите модел 720, трябва да кликнете на бутона "Declaraciones informativas 2019", след това да изберете "Declaraciones Informativas" и от списъка да изберете да кликнете на Todas las declaraciones и след това на "Modelo 720. Declaración Informativa. Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero", " Presentación 2019". Документът има 2 части – информация за declarante и за bienes o derechos.

Когато поради технически причини подаването на декларацията модел 720 онлайн не е възможно, лицето разполага с още 4 дни след изтичане на крайния срок, за да го направи.

Ако решите да подадете тази декларация, е добре да се посъветвате с данъчен експерт преди това, тъй като санкциите, които налага Agencia Tributaria при евентуална грешка, са много високи.

Добре е да имате предвид и информацията от отговорите на често задаваните въпроси:

1. Ако недвижимите ми имоти в чужбина са на стойност 30 000 евро, но имам сметка с 25 000 евро, задължени ли съм да подавам тази декларация?

- Под внимание се взима сборът от стойността на задължителните за деклариране 3 елемента – банкови сметки, акции (ценни книжа) и имоти. Във вашия случай сумата от двата е общо 55 000 евро, така че сте задължен да декларирате.

2. Ако стойността на имуществото е под тази сума, задължително ли е подаването на декларацията?

- Ако имуществото е на стойност под 50 000 евро, не е необходимо да го декларирате тук.

3. Декларацията важи ли за българи с жилище в Испания, но живеещи в България?

- Декларация модел 720 не важи за живеещи в България, които имат жилище в Испания. Те заплащат други данъци.

4. Въз основа на тази декларация ще се плащат ли данъци и в България?

- Данъците върху имоти в България се плащат там. Данъци за упоменатите в модел 720 имоти няма тук, защото тази декларация служи само за информация на испанската държава.

5. Банковите спестявания в чужбина следва ли да се упоменат, ако не надвишават тази сума?

- Ако спестяванията ви не надвишават 50 000 евро, не следва да се подава декларацията.

6. Ако лицето притежава банкови сметки, акции и ценни книжа, както и имоти в чужбина, които надвишават 50 000 евро, и е задължено да декларира, но не представи модел 720, какви са минималните глоби?

- В случай че има и сметки, и акции, и имоти, лицето трябва да представи информация за трите задължителни за декларирани случая. Ако не го направи, санкцията е 30 000 евро. Ако лицето има, например, само имот в чужбина на стойност над 50 000 евро, но не го декларира, глобата е в размер на 10 000 евро. Това е указано като допълнение в Ley 58/2003, от 17 декември.

7. Ако прехвърля ценните си книжа от чужбина в Испания, задължен ли съм да информирам за това?

- Не трябва да попълвате декларация 720 в този случай, ако прехвърлянето на ценните книжа от чужбина не задължава промяна на титуляра и собствеността.

8. Ако лице, което е задължено да подаде declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, почине, трябва ли да се информира за прекратяване на собствеността поради настъпила смърт?

- Да, съществува това задължение.

9. Ако физическо или юридическо лице е задължено да подаде модел 720 за трите случая – банкови сметки; акции, ценни книжа и застраховки; недвижими имоти в чужбина, както и правата върху тях, може ли да го направи с представянето на една единствена декларация?

- Да. Всеки един от споменатите случаи фигурира в модела на декларацията и информацията за тях трябва да бъде попълнена само в един формуляр.

10. След като съм представил първата си декларация модел 720, съответстваща на определен данъчен период, трябва ли да я представям всяка година? При какви случаи трябва да се представя отново?

- Ако веднъж сте представили информативната декларация за собствеността си в чужбина за една или за всичките задължителни точки (сметки, ценни книжа и имоти), трябва да представите отново модел 720 само ако стойността на един или няколко от задължителните за деклариране елементи се увеличат с няколко хиляди евро годишно.

11. Трябва ли да предоставяме информация за банкови сметки, отворени във финансови институции в чужбина през миналата година, но закрити преди 31 декември?

- В този случай не съществува задължение да информирате испанската държава.

12. Ако задължено да подаде модел 720 юридическо или физическо лице е собственик на имот в чужбина, в страна, в която валутата е различна от еврото и съответно цената на недвижимостта е в местната парична монета, по какъв курс ще бъде изчислен размерът на собствеността?

- В този случай стойността на имота (или на ценните книжа, или размерът на сумата в банковите сметки) ще бъде изчислена по курса, валиден към 31 декември на годината, за която ще се подава декларацията.

13. Трябва ли да декларирам пенсионни планове, сключени в чужбина?

- Не съществува задължение да информирате испанската държава за пенсионни планове в чужбина, докато не получите парите от тях.

14. Трябва ли да подам декларация модел 720, ако съм един от няколкото титуляри на сметка, отворена в чужбина, и чието салдо преди 31 декември 2019 г. е над 50 000 евро?

- Да. Задължен сте да предоставите информация за банкова сметка, когато сумата в нея надвишава лимита, без значение колко души са титуляри. Дава се информация за общия баланс на сметката, като се отбелязват процентите на вашето участие в нея.

15. Ако съм съсобственик на имот в чужбина, чиято стойност е над минимума за деклариране, трябва ли да подам модел 720?

- Независимо, че собственици на имота са няколко души, сред които и вие, трябва да подадете декларацията, като укажете общата стойност на недвижимостта, както и вашата дялова част от него.

16. Ако едно лице е титуляр на сметка, чийто баланс към 31.12.2019 г. е 40 000 евро, но е упълномощено да ползва друга сметка, която не е негова, със салдо към същата дата 30 000 евро, трябва ли да подаде информативната декларация?

- Да, при условие, че няма никакви основания за освобождаване.

17. Ако имам сметка с 30 000 евро в чужбина, но съм управител на фирма, която има сметка с 40 000 евро в Испания, трябва ли да подам декларацията?

- Не, защото в този случай не се събират сумите в двете сметки.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: