Нова дума

До 1 април подаваме декларация за имущество над 50 000 евро в чужбина

zoom До 1 април подаваме декларация за имущество над 50 000 евро в чужбина

21 февруари 2019

На 1 април 2019 г. изтича крайният срок за подаване на декларация пред Данъчната агенция тук за имущество (имоти и/или спестявания и/или ценни книжа) над 50 000 евро, което живеещи в Испания граждани притежават в чужбина. Формулярът модел 720 (Modelo 720. Declaración Informativa. Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero) трябва да подадат и всички българи, които са легално пребиваващи в Испания и стойността на спестяванията и имотите им в чужбина общо надвишава 50 000 евро. Това касае три члена – 42 bis, 42 ter и 54 bis от RD 1065/2007, от 27 юни и е регламентирано от Orden НАР/72/2013, от 30 януари, съгласно допълнителна разпоредба 18 от Закон 58/2003.

На деклариране подлежат:

- Всякакви банкови сметки, по които лицата са титуляри, упълномощени представители или бенефициенти, или върху които притежават правомощия за разпореждане, или на който е реален титуляр, които се намират извън Испания и са открити в институции, които участват в банковия или кредитния оборот към 31 декември 2018 г.

Информацията, която трябва да се декларира, е следната:

а) Наименование на фирмата или пълното наименование на банковата или кредитната институция, както и нейното седалище;

б) Пълното идентифициране на сметките;

в) Датата на откриване или закриване, или когато е уместно, датите на предоставянето и отнемане на пълномощното;

г) Наличностите по сметките към 31 декември и средния баланс, съответстващ за последното тримесечие на годината. (Баланс към датата на прекратяване на статуса на деклариращ.)

- Ценни книжа, права, акции и дялове в институции за публично инвестиране, застраховки и доходи:

-  Ценни книжа или представителни права за участие във всякакъв вид фирми, компании и т.н., или прехвърлянето на трети лица на собствен капитал;

- Ценни книжа, предоставени за управление на който и да е посредник или юридическо предприятие;

- Акции и дялов капитал или фондове на колективни инвестиционни институции, намиращи се чужбина;

- Животозастраховане и други застраховки, когато застрахователят е в чужбина;

- Временни или  пожизнени доходи, на които са бенефицент в резултат на даването на пари, икономически права, движимо или недвижимо имущество на лица, намиращи се в чужбина.

Пълният текст е публикуван в брой 621 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: