Нова дума

Помощи за безработни над 45 години, които нямат семейни отговорности

29 октомври 2015

Една от най-масовите неконтрибутивни помощи, които отпуска испанската държава, е тази за безработни над 45 години. Тя се нарича Subsidio dirigido a personas trabajadoras que han agotado la prestación contributiva, tienen 45 años o más y no tienen responsabilidades familiares a su cargo – помощ, насочена към лица, които са изчерпали обезщетението си за безработица, навършили са 45 години и нямат семейни задължения. Изискванията са следните:

  • Лицето да е безработно;
  • Да е получавало контрибутивно      обезщетение за безработица (паро) и да го е изчерпало;
  • Да е вписано в бюрото по труда като      търсещо работа в продължение на 1 месец след изчерпването на парото и да      не е отхвърляло подходяща оферта за работа или участие в квалификационни      курсове. Регистрацията като безработно лице трябва да се поддържа по време      на целия период на получаване на субсидията;
  • Да подпише и спазва изискванията на      ангажимент за активност (Compromiso de Actividad);
  • Да е навършило 45 години към датата      на изчерпване на горното обезщетение.
  • Всичките му месечни доходи да не      надхвърлят 75 % от минималната работна заплата (Salario Mínimo      Interprofesional, която за 2015 г. е повишена с 0,5% и е в размер на      648,60 евро, а 75% от нея е 486,45 евро). Доходите се изчисляват нето или      бруто, според източника им. Ако са от бизнес, свободна професия, артистична      дейност, животновъдството или селско стопанство, се изчисляват като      разлика между приходите и разходите, необходими за осъществяване на      дейността. Капиталовите печалби се изчисляват като разлика между печалбите      и загубите.

Изискванията за получаване на помощта трябва да са изпълнени към момента на подаване на документите, като не трябва да се променят през целия период на получаване на субсидията.

Ако не отговаряте на условието за липса на доходи, може да получите субсидията, ако в рамките на 1 година след като останете без помощ, докажете, че положението се е променило.

Като дата, от която имате право на субсидията, се счита краят на месеца след изчерпване на контрибутивната помощ за безработица или краят на периода, определен ви в случай на първоначален отказ.

Ако кандидатстващото за тази помощ лице има право на неконтрибутивната помощ за безработни над 55 години, ще получава нея.

 

Пълният текст е публикуван в брой 541 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: