Нова дума

Родителски отпуск за майчинство или бащинство

Родителски отпуск за майчинство или бащинство

21 октомври 2011

Подаването на молбата става в най-близкото по местоживеене поделение на системата за социално осигуряване – INSS (Национален институт за социално осигуряване). На тел. 900 16 65 65 можете да се информирате къде се намира това бюро във вашето селище.

Преди това обаче е необходимо да се посети личният лекар на майката, който въз основа на документите от болницата издава т. нар. Справка за майчинство (Informe de maternidad) в три екземпляра – за службата на майката (ако работи), за социалното осигуряване, а последното копие остава за вас. (В случай че преди раждането майката е била в отпуск по болест и той е бил покрит от социалното осигуряване, личният лекар издава и документ за прекратяване на болничния – Informe de alta).

В бюрото на INSS ще ви дадат формуляр, който трябва попълните. Освен това се подават следните документи (оригинали и копия):

  • Документ за самоличност.
  • Документ за социална осигуреност:

-         за работещи за чужда сметка в рамките на Общия режим (Régimen General): удостоверение от работодателя (Certificado de Empresa);

-         за работещи за своя сметка, т.е. самонаети лица – разписките за платени осигуровки за последните 3 месеца.

За специалния режим за селскостопански работници, както и за артистичните професии и търговските представители има някои особености, за които можете да се информирате в INSS.

  • Справка за майчинство (Informe de maternidad), издадена от личния лекар
  • Семейна книжка или удостоверение за вписване в Гражданския регистър

 (Certificación de inscripción del hijo o hijos en el Registro Civil).

  • Ако майката е била преди раждането в отпуск по болест – фиш за работна заплата за месеца преди началото на болничния, фиш за работна заплата за месеца преди началото на майчинството и медицинския документ за прекратяване на отпуската по болест.

Полезно е да знаете и че майката има право да прехвърли част от отпуската по майчинството на бащата – тогава се изискват още документи.

След като молбата ви и придружаващите документи бъдат приети, трябва да бъдете уведомени за решението на Националния институт за социално осигуряване. Това става с препоръчано писмо, което изпращат на адреса ви. Ако решението е благоприятно за вас, в него се уточнява от коя до коя дата е отпуската ви и каква дневна сума ще получавате през това време. Парите се превеждат по ваша банкова сметка в началото на месеца.            

Що се отнася до бащите, те имат право на 2 дни отпуск съгласно тукашния кодекс на труда (Estatuto de los Trabajadores) и на още 13 дни, регламентирани със специален закон. За ползването им се подава молба, подобна на тази за майчинство, до Социалното осигуряване. Бащите могат да вземат отпуска успоредно с този на майката или – най-късно – от деня след приключването на отпуската по майчинство.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: