Нова дума

Ред за отпускане на пенсии в България през 2017 г.

29 юни 2017

За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2017 г., осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж, както следва:

 

УСЛОВИЯ ЗА   ПЕНСИОНИРАНЕ

ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ   И ВЪЗРАСТ

(чл. 68 ал. 1 и 2 от   КСО)

година на пенсиониране

жени

мъже

възраст

стаж

възраст

стаж

2017

61 г.

35 г. 4 м.

64 г.

38 г. 4 м.

 

Ето информация от НОИ за реда за отпускане на пенсии у нас:

 

Правно основание

чл. 68-93 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)
чл. 1-6 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)
Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП)
Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Цел
Целта на настоящата процедура е да окаже реда, по който се отпуска пенсия.

В чл. 68-69в от КСО са разписани условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

В чл. 70 и 70а е посочен начина за изчисляване размера на пенсията.

В чл. 71-79 са разписани условията за отпускане, начинът на определяне на размера на пенсията и дохода, от който се изчислява размерът на пенсията за инвалидност.

В чл. 80-83 са разписани условията за отпускане, както и видовете наследствени пенсии, и начинът за определяне на размера на всеки един наследник.

В чл. 84 са разписани условията за отпускане на добавка от пенсията на починал съпруг.

В чл. 85-93 са разписани условията за отпускане на пенсии, несвързани с трудова дейност.

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Органите, които определят и отпускат личните и наследствените пенсии и добавките към тях, са длъжностните лица по пенсионно осигуряване към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) и длъжностните лица от дирекция "Европейски регламенти и международни договори" в ЦУ на НОИ.

Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпуска пенсии /персонални пенсии – чл. 92 от КСО/ на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на този кодекс.

 

Пълният текст е публикуван в брой 583 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: