Нова дума

Важни промени в задълженията за деклариране на имущество извън Испания

Важни промени в задълженията за деклариране на имущество извън Испания

23 март 2015

Всички българи, които са данъчни резиденти в Кралство Испания и притежават имущество и права  в чужбина, следва да знаят, че на 31 март 2015 г. изтича крайният срок за подаване на данъчна декларация модел 720, регламентиран от Заповед НАР/72/2013, от 30 януари, съгласно допълнителна разпоредба 18 от Закон 58/2003.

Подаването на тази данъчна декларация е задължителна винаги, когато  стойността на имуществото надвишава 50 000 евро.

Също така е задължително подаването й от година на година за всяка от групите на активи и права, подробно описани по-долу, след като тези стойности (Total A, B, или C) се увеличат с най-малко 20 000 евро годишно.

ГРУПИ ИМУЩЕСТВА И ПРАВА  ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЛИМИТИТЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ

1. ВСЯКАКВИ БАНКОВИ СМЕТКИ, по които лицата са титуляри, упълномощени представители или бенефициенти, или върху които притежават правомощия за разпореждане, или на който е реален титуляр, които се намират извън Испания и са открити в институции които участват в банковия или кредитния оборот към 31 декември 2014г.

ИНФОРМАЦИЯТА КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ДЕКЛАРИРА Е СЛЕДНАТА:

а) Наименование на фирмата или пълното наименование на банковата или кредитната институция, както и нейното седалище;

б) Пълното идентифициране на сметките;

в) Датата на откриване или закриване, или когато е уместно, датите на предоставянето и отнемане на пълномощното;

г) Наличностите по сметките към 31 декември и средния баланс, съответстващ за последното тримесечие на годината. (Баланс към датата на прекратяване на статуса на деклариращ.)

Б) ЦЕННИ КНИЖА, ПРАВА, АКЦИИ И ДЯЛОВЕ В ИНСТИТУЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ИНВЕСТИРАНЕ, ЗАСТРАХОВКИ И ДОХОДИ:

-  Ценни книжа или представителни права за участие във всякакъв вид юридически лица или прехвърлянето на трети лица на собствен капитал;

- Ценни книжа, предоставени за управление на който и да е посредник или юридическо предприятие;

- Акции и дялов капитал или фондове на колективни инвестиционни институции, намиращи се чужбина;

- Животозастраховане и увреждания, за които те са застраховани лица, чиито застраховател е в чужбина;

- Временни или  пожизнени доходи, на които са бенефицент в резултат на даването на пари, икономически права, движимо или недвижимо имущество на лица, намиращи се в чужбина.

В СЛУЧАЙ НА ЦЕННИ КНИЖА СЛЕДВА ДА СЕ ДЕКЛАРИРА:

а) Име на фирмата или пълното наименование на юридическото лице, на третото лице правоприемник, идентифицирането на трета страна посредник или на съответната колективна инвестиционна институция, както и съответният адрес.

б) Салдо към 31 декември на всяка година относно ценните книжа и права, представляващи участие в капитала или в собствения капитал на юридически лица, на ценните книжа, доказващи предоставянето на лични средства на трети лица, или на ценните книжа, дадени на съответния правен посредник. Ликвидационна стойност на активите към 31 декември за акциите и участия в колективни инвестиционни институции. (Баланс или стойност към датата на прекратяване на статуса на декларатор).

В СЛУЧАИТЕ НА ЗАСТРАХОВКИ И ДОХОДИ СЛЕДВА ДА СЕ ДЕКЛАРИРА:

а) Идентификацията на застрахователя,  с указване на името на компанията или пълното име и адрес;

б) В случай на застраховки ще се информира за остатъчната стойност към 31 декември, а по отношение на временните или пожизнени доходи, ще се посочва стойността на капитализацията към 31 декември.

2. СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ИЛИ НА ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ:

В случай на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти трябва да се посочи:

а) Идентификация на имота с краткото му описание и неговата типология;

б) Местоположение на имота: държавата или територията, в която се намира, град, улица и номер;

в) Датата на придобиване на имота;

г) Стойност на придобиване на имотите или стойността на вещните права върху тях към 31 декември.

Не бива да се забравя, че санкциите за неподаване на тази декларация са много високи и могат да възникнат данъчни задължения, произтичащи от укриването на съществуващите чуждестранни активи, които не са предмет на общите правила на погасителната давност. Така че с изтичането на четири години не се преклудира правото на администрацията да налага санкции, както и да претендира данъчни задължения чрез съответно ликвидационно събиране.

 

Статията изготви адв. Дора Пощакова

Тел. 629 061 545

www.poshtakova.com

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари:


 1. Ваня 23/03/2015

  Здравейте, ако стойноста на имуществото е под тази сума задължително ли е подаването на декларацията.


 2. НОВА ДУМА 23/03/2015

  Здравейте! Ако имуществото ви е на стойност под 50 000 евро, не е необходимо да го декларирате тук. Поздрави!

 3. ДЕКЛАРАЦИЯТА ВАЖИ ЛИ ЗА БЪЛГАРИ С ЖИЛИЩЕ В ИСПАНИЯ А ЖИВЕЕЩИ В БЪЛГАРИЯ


 4. Милена 23/03/2015

  Въз основа на тази дикларация ще се плащат ли данъци и в България?


 5. Dimo 23/03/2015

  Bankovite spestqvaniq v Bulgaria sledva li da se ypomenat ako ne nadvishavat tazi suma

 6. Как се определя цената на недвижимото имущестео в България? По данъчна или пазарна оценка? И ако не съм в България, кой може да подаде въпросната данъчна декларация?


 7. Мария 24/03/2015

  Здравейте.Може ли повече яснота относно декларирането на имущество извън испания.Днес отидох да питам в Agencia Tributaria
  и жената изобщо не знаеше за такова нещо.Изплащам апартамент от 2008 в БГ.Къде трябва да подам този модел 720 и защо трябва да го декларирам тук


 8. НОВА ДУМА 24/03/2015

  Здравейте! Публикуваме отговори на поставените дотук въпроси:
  - Декларация модел 720 не важи за живеещи в България, които имат жилище в Испания.
  - Данъците върху имоти в България се плащат там. Тази декларация служи просто за информация на испанската държава.
  - Ако спестяванията ви не надвишават упоменатата сума, не следва да се подава декларацията.
  - Декларацията е на база данъчната оценка на имота ви в България. Би следвало да се види от записаното в нотариалния акт.
  - Ако имотът ви е над 50 000 евро, тогава трябва да го декларирате. Моделът е от т.нар. Declaraciones Informativas. Защо служителката не е запозната, няма как да знаем. Факт е, че тази декларация се подава от 2012 г. и има глоби за неподаването й. Повече информация, както и формата за подаване на декларацията онлайн, може да видите тук: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GI34.shtml