Нова дума

Новите правила за наследяване в ЕС вече се прилагат. Вижте кой е наследник в Испания

Новите правила за наследяване в ЕС вече се прилагат. Вижте кой е наследник в Испания

18 август 2015

Новият европейски регламент за наследяването в рамките на Европейския съюз влезе в сила на 17 август и вече се прилага към наследяването на лица, които са починали от същата дата натам. Припомняме, че според Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство наследниците вече се определят по закона на държавата, в която е било обичайното местопребиваване на починалия.

Това означава, че ако починал български гражданин е живял в Испания, неговото наследство (дори и недвижими имоти и собственост в България) ще се определя според испанското законодателство. Изключение  от новите правила има само ако починалият е оставил завещание, в което изрично е посочил дали имуществото му да се наследи по правото на държавата, в която живее, или по правото на друга, посочена от него държава.

Имайте предвид, че българският Закон за наследвството дава доста имуществени права на преживелия съпруг, докато - при липса на завещание, - испанското наследяване по закон е доста различно (вижте подробности по-долу).

За читателите на в. "Нова дума" адв. Дора Пощакова уточнява, че приложното поле на Регламента обхваща всички аспекти на наследяването на имущетсвото на починалия, т.е. всички видове прехвърляне на активи, права и задължения в случай на смърт, било то доброволно прехвърляне по силата на разпореждане с имущество в случай на смърт (наследяване по завещание) или прехвърляне по силата на наследяване при липса на завещание (наследяване по закон).

Регламентът обаче не следва да се прилага за въпроси, свързани с приходи, или за административноправни въпроси. Ето защо националното право следва да определя, например, по какъв начин се изчисляват и плащат данъците и други задължения от публичноправен характер, например.

Общата компетентност при евентуални наследствени спорове ще принадлежи на съдилищата на държавата членка по обичайното местопребиваване на починалия към момента на смъртта му, които ще бъдат компетентни да се произнесат по наследяването в неговата цялост (т.е., по отношение на цялото наследствено имущество, дори то да е разпределено в няколко държави).

В регламента не се уточнява колко дълго трябва да е живял наследодателят в дадена страна, за да се счита тя за негово обичайно местопребиваване, което означава, че могат да възникнат последващи спорове на тази тема.

Кой наследява в България?

Според българския Закон за наследството, който е в сила от 30.04.1949 г., ако липсва завещание, децата на починалия наследяват по равни части (чл. 5, ал. 1), преживелият съпруг наследява част, равна на частта на всяко дете (чл. 9, ал. 1). Става дума за идеална част от собствеността, на цялото имущество, което оставя наследодателя.

Когато починалият не е оставил деца или други низходящи, наследяват по равно родителите или оня от тях, който е жив (чл. 6). Ако починалият е оставил само възходящи от втора или по-горна степен, наследяват по равно най-близките от тях по степен (чл. 7). Когато починалият е оставил само братя и сестри, те наследяват по равни части (чл. 8).

Кой наследява в Испания?

Адв. Дора Пощакова пояснява, че съгласно чл. 912 и 913 от испанския граждански кодекс (ИГК), ако наследодателят не е оставил завещание, или завещанието, което е оставил е нищожно към момента на смъртта му, то ИГК препраща към наследниците по закон, а именно: роднините на починалия, неговият вдовец или вдовица, или испанската държава.

Съгласно чл. 930-955 от ИГКЛ:

1) Ако починалият е оставил съпруга или съпруга и деца, децата наследяват равни дялове, а преживелият съпруг/а получава единствено право на ползване на 1/3 от наследството. (чл. 834 от ИГК). Дeлът на преждепочинало дете се пада по право на неговите низходящи наследници по колeна (по право на заместване).

Адв. Пощакова насочва вниманието на читателите към тази много важна разлика между българското и испанското наследствено право: преживелият съпруг, в качеството си на наследник, по закон не получава никаква собственост като наследствен дял, а само вещно право на ползване.

2) Ако починалият е оставил само деца без преживял съпруг или съпруга всички те наследяват равни дялове (чл. 932 от ИГК).

3) Ако починалият не е оставил деца, то преживелият съпруг остава единствен наследник при липса на низходящи и възходящи родственици на починалия (чл. 944 от ИГК). Той изключва роднините на починалия по съребрена линия.

Съгласно чл. 945 от ИГК обаче, горното правило не важи ако преди смъртта съпрузите са били разведени или са се намирали във фактическа раздяла.

4) Ако починалият не е оставил съпруг, съпруга или деца, наследяват неговите родители, а при липса на родители наследяват неговите възходящи роднини (чл. 935-942 от ИГК).

5) При липса на преживял съпруг, деца и техни низходящи, родители и техни възходящи, наследява съребрената линия, т.е. братята и сестрите и техните низходящи по правилата, описани в чл. 943-955 от ИГК.

6) На последно място, при липса на всички гореизброени групи от наследници, съгласно чл. 956 от ИГК, наследява испанската държава.

ИГК е приложим в общия случай, но имайте предвид, че по отнощение на наследяването има специфичнит закони на автономните области Арагон, Каталуня, Галисия, Навара, Страната на баските и Балеарските острови.

*** 

Съгласно чл. 62 от Регламента, наред със съществуващите национални удостоверения за наследници, се създава и фигурата на Европейското удостоверение за наследство. То е единно за целия ЕС и се издава с цел да бъде използвано в друга държава членка на ЕС; да се използва от наследници, заветници с преки права върху наследството и изпълнители на завещания или управители на наследствено имущество, на които се налага в друга държава членка съответно да докажат правното си положение или да упражнят правата си на наследници или заветници и/или правомощията си на изпълнители на завещания или управители на наследствено имущество и др.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари:


  1. Мария 27/06/2022

    Бихте ли публикували какви промени има по отношение на наследяването в Испания за чужди граждани?Например -родителя е с DNI ,а децата -не.Те живеят извън Испания.
    Благодаря