Нова дума

Трудовото аташе Невена Зидарова с важна информация за пенсии, помощи над 52 г., декларация за живот и др.

zoom Трудовото аташе Невена Зидарова с важна информация за пенсии, помощи над 52 г., декларация за живот и др.

22 март 2023

Невена Зидарова е съветник по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България в Мадрид от октомври 2022 г. Дамата бе любезна да даде интервю за читателите на „Нова дума“, в което акцентира върху приоритетите в работата си и върху важни аспекти за българите в Испания по отношение пенсии, помощи и социална сигурност.

 

- Имате дълъг стаж в Инспекцията по труда в България. Какво Ви даде тази работа?

-  Работата ми в Инспекцията по труда, която е първата държавна институция за закрила на труда и една от първите в Европа, ми осигури възможността да бъда запозната от първо лице с проблемите и трудните моменти на българските граждани, работещи в чужбина. Като дългогодишен служител в системата на ИА „Главна инспекция по труда“ акцент в работата ми е била защита правата на командированите/изпратени лица на работа в чужбина или устроени на работа чрез посредници по наемане на работа. Като контролен орган съм осъществявала обхватен и ефективен, интегриран контрол по спазване на трудовото законодателство. Всичко това обогати знанията ми в областта на трудовото законодателство, както българско, така и на европейско ниво. Доброто взаимодействие при извършването на съвместни проверки с други институции допринесе за поддържане на добри контакти с тях, които биха били от полза в настоящата ми работа.

- Службата по трудови и социални въпроси в българското посолство в Испания е с доста голям авторитет сред българите. С какви чувства поехте поста от Юлиана Николова през октомври миналата година? Какво Ви мотивира, за да смените България с Испания?

- Службата по трудови и социални въпроси към българското посолство в Мадрид е създадена в изпълнение на политиката по трудовата миграция. С годините се е утвърдила като компетентна институция в сферата на трудовите и социални въпроси. Считам, че изграденият образ следва да се поддържа и приемствеността е от ключово значение. Винаги съм се стремяла да се развивам като специалист и професионалист в работата си. За да продължим съвместната работа, ще разчитам на компетентността и съдействието на българските и испански институции в областта на труда и социалната политика, както и на другите служби в посолството.

- Какви са акцентите в работата Ви в Испания през следващите 4 години?

- Усилията ми ще бъдат насочени към съдействие на българските граждани за защита на правата им в областта на труда и социалната политика, доброто сътрудничество с компетентните институции в двете държави в обхвата на свободното движение на хора, пазарът на труда и възможностите за заетост, социалното и здравно осигуряване. Ще разчитам и на доброто сътрудничество на Вашия вестник, чрез който да предоставяме информация на българските граждани в Испания за промени в законодателството, за техните права и задължения като граждани на ЕС.

- Темите, които вълнуват сънародниците ни, са разнообразни. Бихте ли споделили при какви случаи Службата по трудови и социални въпроси би им била от полза?

- Осигуряването на гаранции за спазването на правата на българските граждани зад граница винаги е било приоритет в работата на Службата по трудови и социални въпроси в Мадрид. Гражданите могат да се обръщат към нас за консултация по въпроси в сферата на координация на системите за социална сигурност (вкл. по отношение на пенсионни, социални и здравни права, възможности за трудова заетост, обезщетения за майчинство, болест, безработица).

- Имат ли задължение българските граждани да информират за настоящ адрес в чужбина? Ако да: как се прави, къде и в какъв срок? Наш читател ни писа, че по твърдение на НОИ – Русе, щом се съобщи за настоящ адрес в чужбина, сме длъжни да си получаваме българската си пенсия в банкова сметка в чужбина, което поражда задължението за подаване на декларация за живот. Това така ли е и къде е регулирано?

- В случай че желаят да получават българска пенсия в чужбина, заинтересованите лица трябва първо да сменят настоящия си адрес по местоживеене в България, с адрес в чужбина и след това да заявят това обстоятелство в НОИ. Смяната на адреса може да стане по служебен път чрез Консулските служби в Испания. За целта се представят попълнени заявление и адресна карта за настоящ адрес, които нашите сънародници могат да открият на сайта на посолството (вижте тук).

Съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (ДВ бр. 21/2000г.) изплaщaнeто нa пeнcиитe в чyжбинa може да стане диpeĸтнo нa лицaтa пo личнa cмeтĸa в бaнĸa или да се превеждат чрез чуждестранния осигурителен институт.

Друга възможност е това да става ежемесечно, по лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банковата сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от клон или доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от БНБ, в т.ч. банка, осъществяваща дейност на територията на Република България.

Лицата, които получават пенсиите си в чужбина, следва да представят в НОИ заверена от официален орган Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България (позната като Декларация живот, която може да свалите от тук) за всеки от периодите на плащане, освен при направен избор за ежемесечно изплащане на пенсията. Пенсията се изплаща за минало време до края на месеца, през който е заверена декларацията. При направен избор за ежемесечно изплащане на пенсията, декларацията се заверява и изпраща на всеки три месеца.

При превод на пенсията по лична сметка в платежна институция/банка, намираща се на територията на Република България, декларацията за продължаване получаването на пенсия се заверява веднъж годишно – през периода от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година и се изпраща до НОИ, Д ЕРМД, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“ № 62-64, п. к. 1303, град София.

За първото изплащане на пенсията също е необходима такава декларация.

Декларацията за продължаване получаването на пенсия от Република България следва да бъде заверена с дата, подпис и печат в осигурителната /пенсионната/ служба на държавата по местоживеене или при друг официален орган - община, кметство, областна управа, нотариус, посолство или консулска служба. Ако пенсионерът не изпрати попълнена и заверена декларация, изплащането на пенсията се спира. Спряната пенсия се възобновява след получаването на заверената декларация от датата на спирането.

Реципрочен е случаят с представяне на декларацията, т.нар. Fe de vida, с която пенсионерите, живеещи в чужбина, напр. България, ще доказват, че са живи, за да продължат да получават испанска пенсия. Този документ трябва да бъде изпратен преди 31 март, за да продължат да получават пенсията. Министерството на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията в Испания пояснява, че такава декларация може да бъде заверена пред нотариус, службите за гражданска регистрация или осигурителна институция в държавата на пребиваване.

- Изисква ли Националният осигурителен институт в България задължителна заверка на копията на българските трудови книжки от испански държавен служител при подаване на документи за българска пенсия в Seguridad Social за удостоверяване на стаж или е достатъчно копията да са сканирани от този служител в Испания и изпратени чрез система за електронен обмен EESSI?

- При постъпило заявление чрез системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация от държава, с която се прилагат европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, сред които е и Испания, се прилагат заверени копия на трудовите, служебните, осигурителните и военноотчетните книжки и на други документи, удостоверяващи осигурителен стаж.

Когато се касае за европейски формуляри, не е необходим превод, нито легализация.

- Все още ли не се признават за стаж у нас помощите за над 52-годишни, които се получават в Испания? Преди време SS не предоставяше информация за тези осигурителни периоди в съответните формуляри, които служат за изчисляване на българската пенсия.

- Принципът на сумиране на осигурителни периоди, установен в чл. 6 от Регламент 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност, изисква периодите, за които е подадена информация от други държави членки, да се сумират така, както са потвърдени, без да се поставя под въпрос тяхното качество. Поради тези причини за длъжностното лице в Националния осигурителен институт не съществува възможност при преценка право на пенсия на дадено лице да вземе предвид осигурителните периоди, потвърдени от чужда компетентна институция за право на пенсия, в различен от посочения размер (например посочени само за изчисляване на размера на пенсията). Когато едно лице подаде заявление за отпускане на пенсия по българското законодателство и посочи, че има осигурителни периоди, завършени по законодателството на държава-членка, удостоверяването на тези осигурителни периоди се извършва чрез утвърден формуляр, който се разменя само между осигурителните институции на двете държави членки. В този формуляр съответната осигурителна институция посочва продължителността на осигурителни периоди, които конкретното лице е придобило по нейното законодателство. Някои осигурителни институции на държави членки, в това число и на Испания, посочват периодите, които са придобити от лицето по нейното законодателство за преценка право на пенсия и тези, които са придобити само за изчисляване размера на пенсията. Тези периоди могат да са с еднаква продължителност и да се припокриват по време, а може да са и с различна продължителност и съответно да не съвпадат по време. Преценката за това кои осигурителни периоди се удостоверяват за преценка право на пенсия и кои само за изчисляване размера на пенсията, какъвто е случаят с предпенсионните обезщетения по испанското законодателство, се извършва от осигурителната институция на държавата, по чието законодателство са придобити въз основа на нейното национално законодателство.

Това е изразеното становище на НОИ.

От друга страна, субсидията за лица над 52 години е единствената помощ за безработица, върху която се внасят осигуровки за пенсиониране. В разговорите с колегите от компетентната териториална дирекция, обработваща документите на българите за получаване на пенсия, същите изразяват становище, че времето на получаване на цитираната субсидия се взема предвид като осигурителни периоди за преценка право на пенсия. Естествено, ако лицето не е съгласно с дадено решение на осигурителната институция, разполага с възможността да го оспори по административен и съдебен ред.

- Какво е важно да знаят българските граждани в Испания при подаване на документи за българска пенсия, ако все още работят тук?

- От 1 май 2010 г. са в сила два регламента за координация на системите за социална сигурност - Регламент 883/2004 на Европейския парламент и Съвета и Регламент 987/2009. Съгласно тях, заявленията за отпускане на пенсии се подават до институцията по място на пребиваване на заявителя или до институцията на последната държава членка, чието законодателство е било приложимо.

Когато дадено лице е работило в няколко страни от ЕС, може да има натрупани пенсионни права във всяка от тях. Когато настъпи време да подаде заявление за пенсия, трябва да го направи в страната, в която живее или в тази, в която е работил за последно. В такъв случай тази страна е отговорна за обработката на неговото заявление и за събирането на документите за пенсионните вноски от всички страни, в които е живял и работил.

В повечето случаи българските граждани живеят и работят основно в Испания, но когато настъпи време за пенсиониране, се обръщат директно към Националния осигурителен институт в България, което противоречи на европейските регламенти. До момента в практиката ми, повечето случаи на отказ от испанска страна да предостави информация за осигурителните периоди на нашите сънародници е именно, че не са спазени разпоредбите за социална сигурност на общността. Обикновено се стига до това, когато лицето се е регистрирало с адрес в Испания, но не е уведомило службата по гражданска регистрация в България за тази промяна.

Обръщам отново внимание, че процедурата, установена в Регламент 987/2009 на Европейския парламент и Съвета, изисква да се кандидатства пред конкретния пенсионен орган в страната, в която лицето живее в момента или в която последно е работило. В Испания това се прави в Провинциалната дирекция на Националния институт за социално осигуряване /Instituto Nacional de Seguridad Social/ по пребиваване. В случая е без значение обстоятелството, че лицето има адрес и в България. Наличието на такъв адрес само показва неизпълнението на задължението от страна на лицето за уведомяване на българската компетентна институция.

Неспазването на тази процедура може да има и други неблагоприятни последствия за нашите сънародници: например да доведе до загуба на правото за получаване на обезщетението за безработица или помощта за „Минимален жизнен доход”, само поради обстоятелството, че компетентна институция посочва, че лицето пребивава в България.

Характерно при подаването на заявление за получаване само на българска пенсия, в случай че към момента лицето не отговаря на условията за пенсиониране по испанската система, е, че в заявлението следва да се посочи, че заявителят отлага ползването на правата си в Испания. Заявлението е по образец и отлагането на правата се отбелязва в т. 8 от него.

- Планира ли Министерството на труда и социалната политика организирането на информационни дни или трудови борси за българите в Испания?

- В плана на Министерството на труда и социалната политика е залегнало организирането на информационни дни, макар на този етап да няма конкретна дата. С Ваше съдействие и при интерес от страна на българската общност може да се организира такъв ден в удобно време.

- Онлайн информационните срещи за трудово-правни въпроси и пенсиониране срещаха голям интерес сред българите в Испания. Имате ли възможност да ги продължите?

- Отворена съм към такава инициатива и, разбира се, ще се старая да съдействам за разрешаване на конкретни проблеми на българските граждани.

- Имате ли приемен ден и ако да – как става записването? Може ли да споделите координатите си, на които нашите читатели биха могли да Ви намерят?

- На разположение съм на нашите сънародници, които могат да се свържат с мен на телефон: 913 455 761 или 913 456 651. Няма определен конкретен приемен ден, но след предварителна уговорка винаги могат да бъдат обслужени, като им бъде оказано съдействие и предоставена консултация на място.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: