Нова дума

При какви условия децата до 18 г. могат да работят в Испания

zoom При какви условия децата до 18 г. могат да работят в Испания

9 юни 2022

На 12 юни се отбелязва Световния ден за борба с детския труд – инициатива на Международната организация на труда (МОТ), която започва да се чества от 2002 г. и цели повишаване на осведомеността за мащаба на този проблем и организиране на усилията за изкореняване на този проблем.

Както знаем, трудовото законодателство на Испания позволява на лица между 16 и 18 години да работят на трудов договор, със съответните законодателни ограничения.

Член 6 от Статута на работниците изрично забранява на лица под 16 г. да работят. Изключение се допуска след съответното разрешение от трудовите власти само деца, които участват в спектакли, филми, театрални постановки и подобни. Това участие не трябва да представлява риск за физическото и психическото им здраве, не трябва да е пречка децата да посещават училище и да представлява пречка за личностното им развитие. Разрешението, което дават родителите или настойниците за участие на лице под 16 г. във филми, спектакли и под. е писмено и само за конкретно участие или спектакъл. По преценка и в зависимост от възрастта и личностната зрялост на непълнолетното лице, то също може да даде писменото си съгласие за участие.

След като вече е дадено разрешението, родителите или настойниците сключват трудов договор, като непълнолетното лице също може да даде съгласие за този акт, в зависимост от личностната му зрялост. Родителите/настойниците имат грижата да следят дали се изпълняват условията по сключения трудов договор.

Нееманципираните (несамостоятелните) лица между 16 и 18 г. могат да работят, след като получат съгласието на своите родители.

Еманципираните лица между 16 и 18 г. могат да работят, без да има такова съгласие (от родител или настойник), но такива случаи са много редки.

За еманципирано непълнолетно лице се счита когато:

1. е встъпило в брак на непълнолетни.

2. има разрешение от страна на лицата, които упражняват родителска власт.

3. чрез съдебно решение, при поискване от лице над 16 години и са изпълнени следните изисквания:

- който упражнява родителска власт, се жени или живее с друго лице, различно от родителя.

- когато родителите живеят разделени.

- поради причина, сериозно възпрепятстваща упражняването на родителска власт.

4. чрез съдебно решение въз основа на доклад от прокуратурата, съдът може да предостави статут на пълнолетие на лице под настойничество над 16 години при поискване.

Трудовият договор на лице между 16 и 18 г. се подписва от родителите или настойниците.

Работниците под 18 години подлежат на следните ограничения или забрани:

1. Ограничения при предоставянето на услуги:

- нямат право да полагат нощен труд (работа, извършвана между 22 и 6 часа сутринта) и да работят извънредно (чл. 6 от Статута на работниците).

- нямат право да работят повече от 8 часа на ден, включително и времето за обучение, ако има такова, както и ако работят за няколко работодатели (чл. 34 от Статута на работниците).

- при непрекъсната работа над 4 ч. 30 мин. трябва да имат минимум 30 мин. почивка (чл.34 от Статута на работниците).

- задължителна минимална седмична почивка от два дни без прекъсване (чл. 34 от Статута на работниците).

- в случай на работа от разстояние, по силата на Кралски указ 28/2020, трябва да се гарантира най-малко 50% от времето за присъствена работа.

2. По отношение на професионалните рискове (чл. 27 от Закона за предотвратяване на рисковете на работното място):

- преди започване на трудово правоотношение работодателят трябва да извърши оценка на работата, за да установи конкретните рискове.

- работодателят трябва да информира младежа и родителите за възможните рискове при работа, както и за всички мерки, предприети за опазване на неговото здраве.

- в различни нормативни актове се постановява забрана за работа на лица под 18 г. с йонизиращи лъчения, физически труд свързан с вдигане или преместване на тежести над определени килограми, с определен вид машини и в определени сектори (напр. кланици, мини, и много други, на височина над 4 м. без съответното обезопасяване. Списък на забранените дейности се съдържа в Указ от 26 юли 1957 г. за индустрии и дейности, забранени за жени и непълнолетни като опасни или нездравословни.

Лицата под 18 г. не могат да работят като самонаети, дори и работата да е свързана с със семеен бизнес.

Наемането на непълнолетен работник при неспазване на законодателните ограничения, се счита за много тежко нарушение съгласно точка 4 на член 8 от Кралски декрет 5/2000, и се наказва с глоба между 7501 и 225 018 евро.

 

Служба по трудови и социални въпроси

към Посолството на РБългария в Испания

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: